Handelsbetingelser

Disse betingelser er gældende pr. 01-12-2017
for vielen dank ApS vedrørende vores services

Nærmere beskrivelse heraf findes på vores hjemmeside.

vielen dank ApS (herefter kaldet LEVERANDØR) og kunden betegnes herefter, hver for sig som ”part” og under ét som ”parterne”.

Handelsbetingelser

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem LEVERANDØR og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt med parten.

LEVERANDØR er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse handelsbetingelser. De altid gældende handelsbetingelser er tilgængelige på LEVERANDØRS website www.vielendank.dk og kan også rekvireres pr. telefon 70 20 19 16 eller via gutentag@vielendank.dk

En Aftale er gældende, når et fremsendt tilbud fra LEVERANDØR er accepteret af kunden, medmindre andet er angivet. Accepten af tilbuddet kan ske ved besvarelse af fremsendte email, ved underskrevet kontrakt eller ved mundtlig accept (dog vil LENERANDØR skulle kunne bevise denne accept).

Når en aftale er indgået, er det kundens pligt at levere oplysninger til oprettelse af en brugerprofil, samt betalingsoplysninger til dennes abonnement.

Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med LEVERANDØR og som er bemyndiget til at træffe beslutninger vedrørende servicerne og parternes aftalegrundlag.

Ved indgåelsen af Aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer, email, samt betalingsoplysninger. Ændringer af Kundens adresse- og faktureringsoplysninger mv. kan skal ske via email gutentag@vielendank.dk

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

LEVERANDØR påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende IT-kendskab og /eller forståelse for systemernes anvendelse, drift samt sikkerhed heraf.

LEVERANDØR er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab og kan dermed ikke stilles til ansvar herfor.

I tilfælde af, at LEVERANDØR som led i opfyldelsen af denne Aftale kommer i besiddelse af og behandler personoplysninger indsamlet af Kunden, accepterer LEVERANDØR at opbevare disse fortroligt. LEVERANDØR handler som databehandler alene efter instruks fra Kunden, der er den dataansvarlige.

Yderlige informationer herom findes i LEVERANDØRENS Databehandleraftale, som Kunden forud eller som led i denne aftale har skulle acceptere for levering af LEVERANDØRENS services.

Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale, med mindre andet fremgår skriftligt mellem Parterne.

I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til LEVERANDØR i forbindelse med udvikling af et af LEVERANDØR produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. LEVERANDØR kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

LEVERANDØR har ophavsret samt enhver anden rettighed uden undtagelse, herunder til alle skabeloner, templates, vejledninger, billeder/fotos, videoer og lignende, som er udarbejdet af LEVERANDØR – Dette selvom materialet er udarbejdet til Kunden, med mindre andet fremgår skriftligt mellem Parterne.

Såfremt andet ikke fremgår i særskilte aftaler, herunder særlige handelsbetingelser for de enkelte services, er understående gældende.

Kunden kan opsige Aftalen med løbende måned + 3 måneder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Opsigelse skal ske skriftligt pr. email til gutentag@vielendank.dk

LEVERANDØR kan opsige Aftalen med 3 måneders varsel, herunder også delservices under Aftalen.

Såfremt en af parterne misligholder aftalen og misligholdelsen efter påkrav fra den ikke-misligholdende part ikke er afhjulpet senest 30 dage efter påkrav, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse med ret til uden varsel at ophæve aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse hvorefter LEVERANDØR kan gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder også at ophøre med levering af Kundens services.

Oprettelsesgebyr faktureres ved underskrift af Aftalen, såfremt ydelsen er behæftet med oprettelsesgebyr.

Kunden kan i enkelte tilfælde blive faktureret særskilt af ekstern leverandør, dog ikke uden foregående accept.

Betaling for abonnementer sker forud hvert kvartal/halvår.

Timebetaling sker forud eller efter aftale med LEVERANDØREN.

Abonnementsbetalinger faktureres forud.

Fakturaer forfalder til betaling netto 14 dage efter fakturadato.

LEVERANDØRS timepriser og abonnementspriser kan rekvireres ved kontakt til LEVERANDØREN. Alle priser oplyses ekskl. moms.

Ved enhver forsinkelse af betalingen, forbeholder LEVERANDØR sig retten til at stoppe servicen, indtil hele LEVERANDØRS tilgodehavende er betalt. LEVERANDØR er ikke forpligtet til at levere services i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på LEVERANDØRS påkravsskrivelser, vil Kunden blive taget til inddrivelse og indberettet til kreditoplysningsbureauer (RKI).

Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden, samt andre indbetalinger til betaling.

Udlæg som LEVERANDØR afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

LEVERANDØR er berettiget til at anvende underleverandører til levering af services til Kunden. Disse vil fremgå på LEVERANDØRS hjemmeside og yderlige informationer herom vil fremgå i LEVERANDØRS databehandleraftale.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden LEVERANDØRS skriftlige samtykke.

LEVERANDØR er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden samtykke fra kunden, såfremt dette måtte ønskes.

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal enhver tvist afgøres ved Retten i Aarhus som rette værneting.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

vielen dank